ОНӨААТҮГ-ын хүнс тээвэрлэлтийн тусгай зориулалтын 8 ширхэг автомашины тендерийн тодруулга

Тус ажлын техникийн тодорхойлолтод дээрх нэмэлт өөрчлөлт орсон тул тодруулгатай танилцана уу. Энэхүү тодруулгыг цахим тендер шалгаруулалтын www.meps.gov.mn вэб сайтын “тодруулга” хэсэгт нийтлэж нийт тендерт оролцогчдод мэдээлсэн болно.

Түгээх