Цахим тендерийн материал илгээх талаар зөвлөмж

Аж ахуйн нэгжүүд цахим тендерийн материал илгээхийн өмнө хамгаалалтын модуль бүрэн зөв суусан эсэхийг нягтлаж “Тендерийн урилга” цэсний “Тест” хийх хэсэгт орж туршилтын журмаар тендерийн материал илгээж шалгана уу. Цахим тендерийн материал илгээхэд хамгаалалтын модуль болон тухайн хэрэглэгчийн компьютерийн тохиргооноос шалтгаалж алдаа гарах тохиолдол байх боломжтой юм. Хэрэв ийм тохиолдол үүсвэл доорхи тохиргоог хийнэ.

Түгээх