Тендерийн нээлтийн хугацааг хойшлуулах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын 2015 оны 248 дугаар тогтоолоор баталсан “Түрээсийн орон сууц” хөтөлбөрийн хүрээнд нийслэлийн өмчийн түрээсийн орон сууцны сан бүрдүүлэх зорилгоор нийслэлд шинээр баригдаж ашиглалтад орсон орон сууц нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах ажлын нээлтийн хугацааг хойшлуулах болсонтой холбоотой мэдээллийг энэ холбоосоор орж үзнэ үү.

Түгээх