НХААГ-т батлагдсан журам

Д/д Гарчиг Файл
1 Олон нийтийн зөвлөлийн ажиллах журам бүтцийг батлах тухай
2 Журам батлах тухай
3 Хөдөлмөрийн дотоод журам шинчлэх тухай
4 Архивын дүрэм батлах тухай
5 Байгууллагын дэргэдэх Баримт бичиг нягтлан шалгах комиссын дүрэм батлах тухай
6 Журам шинэчлэн батлах тухай
7 Цаг ашиглалтын журам батлах тухай
8 Өмч хамгаалах байнгын зөвлөлийн ажиллах журам, бүрэлдэхүүнийг батлах тухай

Түгээх