Стандарт

Шифр Стандартын нэр
1 УББ 11-201-00 Бүс нутгийн хөгжлийн төсөл боловсруулах аргачилсан заавар
2 УББ 11-202-00 Хот суурины хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах аргачилсан заавар
3 УББ 12-204-01 Барилгын талбайн даамлын үлгэрчилсэн дүрэм
4 БД 11-102-07 Барилга байгууламжийн инженер-экологийн судалгаа
5 БД 12-101-05 Барилга угсралтын ажилд мөрдөх хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны үлгэрчилсэн заавар
6 БД 12-103-07 Барилгын гадна ханын шавардлагатай дулаан тусгаарлалтын ажлын техникийн дүрэм
7 БД 22-101-07 Газар хөдлөлтийн бүс нутагт барилга төлөвлөх барилгын норм ба дүрэм БНбД 22.01.01/2006-ийн тайлбар
8 БД 31-101-00 Эвдрэл гэмтэлтэй барилга байгууламжид инженерийн биет судалгаа явуулах аргачилсан заавар
9 БД 31-101-04 Тахир дутуу иргэдэд зориулсан барилгы/н төлөвлөлтийн нормаль
10 БД 31-102-00 Хуучин барилгын газар хөдлөлтийг тэсвэрлэх чадварыг үнэлэх заавар
11 БД 31-104-01 Орон сууцны барилгын физик элэгдлийг үнэлэх заавар
12 БД 43-101-03 Цахилгаан байгууламжийн дүрэм
13 БД 43-102-07 Орон сууц, олон нийтийн барилгын цахилгаан төхөөрөмжийг төсөллөх ба угсрах
14 БД 51-101-05 Өрөгт бүтээцийн зураг төсөл зохиоход ашиглах заавар
15 БД 51-102-05 Полимер цементэн зуурмагийг хэрэглэх замаар тоосгон өргийн цулжилтыг дээшлүүлэх заавар
16 БД 52-102-04 Цутгамал төмөр бетон бүтээцийн ажил гүйцэтгэх заавар
17 БД 52-105-10 Бетон ба урьдчилан хүчитгээгүй арматуртай төмөр бетон бүтээц
18 БД 81-16-12 Зураг төслийн ажлын жишиг үнэ
19 БД 81-101-01 Барилгын ажлын тоо хэмжээ, бодох аргачилсан заавар
20 БД 11-06-03 Зургийн ерөнхий инженер (ерөнхий архитектор) –ийн дүрэм
21 БНбД 11-07-04 Барилга, байгууламжийн инженерийн судалгааны нийтлэг үндэслэл
22 БНбД 12-03-04 Барилгын үйлдвэрлэлд дагаж мөрдөх хөдөлмөр хамгаалал аюулгүй ажиллагааны дүрэм I Хэсэг. Ерөнхий шаардлага
23 БНбД 13-04-03 Барилга байгууламжинженерийн шугам сүлжээний засвар ашиглалтын хугацааны жишиг норм
24 БНбД 14-01-07 Хот байгуулалтын кадастр
25 БНбД 2.03-02-90 Өрөгт ба арматурласан өрөгт бүтээц
26 БНбД 21-01-02 Барилга, байгууламжийн галын аюулгүйн байдал
27 БНбД 21-02-02 Барилга, байгууламжийн зураг төсөл зохиох галын аюулгүйн норм
28 БНбД 21-03-04 Газрын тос, газрын тосны бүтээгдэхүүний агуулах. Галын аюулгүйн норм
29 БНбД 21-04-05 Барилга, байгууламжийн гал унтраах автомат төхөөрөмж, дохиоллын хэрэгсэл
30 БНбД 21-06-10 Модон материалын агуулах, галын аюулгүйн норм
31 БНбД 22.01.01*2006 Газар хөдлөлтийн бүс нутагт барилга төлөвлөх барилгын норм ба дүрэм
32 БНбД 23-04-07 Орон сууц, олон нийтийн барилга,сууцны барилгажилтын бүсийн нарны тусгалын /ээвэрлэлтийн/ хангамж
33 БНбД 3.03.02.90 Угсармал бетон, төмөр бетон бүтээц
34 БНбД 3.04.03.90 Байгууламж ба барилгын бүтээцийг зэврэлтээс хамгаалах
35 БНбД 3.05.03.95 Дулааны шугам сүлжээ
36 БНбД 3.05.06.90 Цахилгаан техникийн ажил
37 БНбД 30-02-07 Үйлдвэрийн газрын барилгажилтын ерөнхий төлөвлөгөө
38 БНбД 31-05-05 Нэг айлын сууц
39 БНбД 31-07-05 Дээврийн ажил
40 БНбД 31-08-05 Дуу, дулаан тусгаарлалтын ажил
41 БНбД 31-10-05 Заслын ажил
42 БНбД 31-11-09 Үйлдвэрийн барилга
43 БНбД 32-07-10 Төмөр зам ба авто замын нүхэн байгууламж
44 БНбД 33-04-09 Усны барилга байгууламжийн буурь
45 БНбД 33-05-09 Усны барилга байгууламжийн ачаалал ба үйлчлэл
46 БНбД 33-06-09 Усны барилга байгууламжийн бетон ба төмөр бетон бүтээц
47 БНбД 33-07-09 Шороон боомт
48 БНбД 33-08-09 Бетон ба төмөр бетон боомт
49 БНбД 33-09-10 Усжуулалтын систем түүний байгууламж
50 БНбД 41-01-11 Халаалт агаар сэлгэлт ба кондиционер
51 БНбД 41-02-05 Гадна дулаан хангамж
52 БНбД 41-03-07 Зуухны тоног төхөөрөмж
53 БНбД 42-01-04 Хийн хангамж
54 БНбД 42-02-04 Хийн хангамжийн угсралт
55 БНбД 52-01-10 Бетон ба төмөр бетон бүтээц
56 БНбД 52-03-05 Угсармал бетон, төмөр бетон бүтээц
57 БНбД 53-02-05 Ган бүтээц
58 БНбД 53-03-07 Ган бүтээц (Зураг төсөл боловсруулах норм ба дүрэм)
59 БНбД 54-01-07 Модон бүтээц(Зураг төсөл боловсруулах норм ба дүрэм)
60 БНбД 54-02-05 Модон бүтээц
61 БНбД81-01-06 ……81-09-06 хүртэл Барилгын сантехникийн ажлын төсвийн суурь норм
62 БНбД81-02-03 Барилга, сантехникийн ажлын төсвийн суурь нормын нэмэлт №1
63 БНбД81-02-05 Барилга, сантехник цахилгааны ажлын төсвийн суурь нормын нэмэлт №2
64 БНбД81-02-08 Барилга, сантехник, цахилгааны ажлын төсвийн суурь нормаль нэмэлт №3
65 БНбД81-02-08-н залруулга Барилга угсралт, сантехник, цахилгаан, барилга, засварын ажлын төсвийн суурь нормуудын залруулга
66 БНбД81-95-12 Барилгын төсөв зохиох дүрэм
67 БНбД81-03-98 Инженерийн хийцтэй уст цэгийн засвар, шинэчлэлтийн ажлын төсвийн жишиг норм
68 БНбД81-10-02 Барилгын бүтээц, ажлын төрлөөр төсвийн суурь норм түүний хавсралтуудыг боловсруулах, хэрэглэх дүрэм
69 БНбД 81-10-06 ……. 81-15-06 хүртэл Барилга сантехникийн ажлын төсвийн суурь норм
70 БНбД 81-12-02 Усны цооног өрөмдөх ажлын төсвийн жишиг норм
71 БНбД 81-16-06 ……. 81-37-06 хүртэл Барилга, суурь сантехникийн ажлын төсвийн норм
72 БНбД 81-33-10 Усны барилга байгууламжийн суурь норм
73 БНбД 81-50-05 ……. 81-59-05 хүртэл Барилга засварын ажлын төсвийн суурь норм
74 БНбД 81-60-05 ……. 81-70-05 хүртэл Барилга засварын ажлын төсвийн суурь норм
75 БНбД 83-01-06 ……. 83-6A-06 хүртэл Хөдөлмөр зарцуулалтын жишиг норм
76 Г1001 хийц хэсэглэл Цутгамал төмөр бетон араг бүтээцийн хийц хэрэглэлийн альбом
77 БД 81-107-11 1,2 дэвтэр Барилгын төсвийн томсгосон норм жишиг үнэлгээ
 • ТҮ-09-00-00 Хаалга цонхны ажил
 • ТҮ-10-00-00 Гадна заслын ажил
 • ТҮ-11-00-00 Дотор заслын ажил
 • ТҮ-12-00-00 Дотор халаалтын ажил
 • ТҮ-13-00-00 Салхивчийн ажил
 • ТҮ-14-00-00 Дотор цэвэр ус
 • ТҮ-15-00-00 Дотор бохир ус
 • ТҮ-16-00-00 Дотор гэрэлтүүлэг
 • ТҮ-17-00-00 Дотор холбоожуулалт
 • ТҮ-18-00-00 Дотор тохижилтын ажил
 • ТҮ-19-00-00 Гадна цахилгаан угсралтын ажил
 • ТҮ-20-00-00 Гадна дулааны шугамын угсралтын ажил
 • ТҮ-21-00-00 Гадна цэвэр ус хангамжийн ажил
 • ТҮ-22-00-00 Гадна ариутгах татуургын угсралтын ажил

2-р дэвтэр

 • ТҮ-01-00-00 Газар шорооны ажил
 • ТҮ-02-00-00 Суурийн ажил
 • ТҮ-03-00-00 Ханын ажил
 • ТҮ-04-00-00 Шалны ажил
 • ТҮ-05-00-00 Хучилтын ажил
 • ТҮ-06-00-00 Барилгын төмөр бүтээцийн ажил
 • ТҮ-07-00-00 Шатны ажил
 • ТҮ-08-00-00 Дээврийн ажил
78 БД 81-108-11 Барилгын төсвийн томсгосон норм жишиг үнэлгээг хэрэглэх дүрэм
79 БД 81-105-11 Усны барилга байгууламжийн инженерийн хайгуул судалгааны ажлын жишиг үнэ
80 БНбД 20-01-11 Барилгын бүтээц ба буурийн найдваршил ерөнхий шаардлага
81 БНбД 81-94-12 Барилгын үнэ бүрдлийн үндсэн дүрэм

Түгээх