Гүйцэтгэлийн аудит, хяналт шалгалт

Он Файл
2016 оны гүйцэтгэлийн аудитын тайлан
Байгууллагын үйл ажиллагааг шалган зааварласан 2017 оны зөвлөмжийн дагуу авч хэрэгжүүлсэн ажлын тайлан  

Түгээх