Авлигын эсрэг төлөвлөгөөний биелэлт

Он Файл
2013 оны авлигын эсрэг төлөвлөгөөний биелэлт  
2014 оны авлигын эсрэг төлөвлөгөөний биелэлт
2015 оны авлигын эсрэг төлөвлөгөөний биелэлт
2016 оны авлигын эсрэг төлөвлөгөөний биелэлт
2017 оны авлигын эсрэг төлөвлөгөөний биелэлт

Түгээх