Цагдаагийн эргүүлийн 21 ширхэг автомашин худалдан авах тендерт оролцогчид тодруулга мэдээлэлтэй танилцана уу!

Тус ажлын техникийн тодорхойлолтод дараах нэмэлт өөрчлөлт орсон тул тодруулгатай танилцана уу. Энэхүү тодруулгыг цахим тендер шалгаруулалтын www.meps.gov.mn вэб сайтын “тодруулга” хэсэгт нийтлэж нийт тендерт оролцогчдод мэдээлсэн болно.

Энэ  холбоосоор орж үзнэ үү.

Түгээх