Хотын төвийн хойд хэсгийн дэд станц, кабель шугамын ажлын тендерт оролцогчид тодруулга мэдээлэлтэй танилцана уу!

Тус ажлын техникийн тодорхойлолтод дээрх нэмэлт өөрчлөлт орсон тул тодруулгатай танилцана уу. Энэхүү тодруулгыг цахим тендер шалгаруулалтын www.meps.gov.mn вэб сайтын “тодруулга” хэсэгт нийтлэж нийт тендерт оролцогчдод мэдээлсэн болно.

Түгээх