2015 оны газрын даргын тушаалууд

Огноо Тушаалын дугаар Тушаалын нэр Файл
1 2015.01.28 А/01 Байгууллагын худалдан авах барааны захиалгын хуудсын маягтыг батлах тухай
2 2015.01.28 А/02 Баримт бичиг нягтлан шалгах комисс байгуулах, дүрэм батлах тухай

Дэлгэрэнгүй

2014 оны газрын даргын тушаалууд

Огноо Тушаалын дугаар Тушаалын нэр Файл
1 2014.01.02 А/01 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай  
2 2014.01.17 А/02 Ажил, албан тушаал эрхлэхийг түр түдгэлзүүлэх тухай  
3 2014.01.30 А/03 Ёс зүйн хороо байгуулах тухай  
4 2014.01.30 А/04 Дүрэм батлах тухай  
5 2014.02.19 А/05 Ажлын хэсэг байгуулах тухай  
6 2014.02.19 А/06 “Худалдан авалтын чанар ба төрийн б[...]

Дэлгэрэнгүй