Төсвийн гүйцэтгэл

Сар Файл
1 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
3 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
4 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
5 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
6 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
7 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
8 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
9 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
10 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
11 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
12 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Дэлгэрэнгүй

Сар Файл
1 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
3 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
4 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
5 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
6 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
7 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
8 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
9 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
10 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
11 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
12 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ  

Дэлгэрэнгүй

Сар Файл
1 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
3 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
4 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
5 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
6 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
7 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
8 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
9 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
10 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
11 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
12 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Дэлгэрэнгүй

Сар Файл
1 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
3 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
4 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
5 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
6 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
7 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
8 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ  
9 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ  
10 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ  
11 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ  
12 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ  

Дэлгэрэнгүй