Худалдан авах ажиллагааны тайлан

Он Файл
2015 оны худалдан авах ажиллагааны тайлан

Дэлгэрэнгүй

Сар Файл
1-р сарын худалдан авах ажиллагааны тайлан
2-р сарын худалдан авах ажиллагааны тайлан
2016 оны 1-р улирлын худалдан авах ажиллагааны тайлан
4-р сарын худалдан авах ажиллагааны тайлан
5-р сарын худалдан авах ажиллагааны тайлан
2016 оны 2-р улирлын худалдан авах ажиллагааны тайлан
7-р сарын худалдан авах ажиллагааны тайлан
8-р сарын худалдан авах ажиллагааны тайлан
2016 оны 3-р улирлын худалдан авах ажиллагааны тайлан
10-р сарын худалдан авах ажиллагааны тайлан
11-р сарын худалдан авах ажиллагааны тайлан
2016 оны жилийн эцсийн худалдан авах ажиллагааны тайлан

Дэлгэрэнгүй

Он Файл
2017 оны 1-р улирлын худалдан авах ажиллагааны тайлан
2017 оны 2-р улирлын худалдан авах ажиллагааны тайлан
2017 оны жилийн эцсийн худалдан авах ажиллагааны тайлан

Дэлгэрэнгүй

Он Файл
2018 оны 1-р улирлын худалдан авах ажиллагааны тайлан

Дэлгэрэнгүй