Стандарт

Шифр Стандартын нэр
1 УББ 11-201-00 Бүс нутгийн хөгжлийн төсөл боловсруулах аргачилсан заавар
2 УББ 11-202-00 Хот суурины хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах аргачилсан заавар
3

Дэлгэрэнгүй

Журам заавар

Журам зааврын нэр Файл
1 Босго үнэ шинэчлэн батлах тухай журам -2013  
2 Тендерийн үнэлгээний заавар-2012

Дэлгэрэнгүй