Алсын хараа

Бид Нийслэлийн бүтээн байгуулалтад манлайлан оролцогч мэргэшсэн байгууллага байна.

Эрхэм зорилго

Бид иргэдийн хэрэгцээнд тулгуурласан чанартай худалдан авалтыг хуулийн хүрээнд олон нийтийн оролцоотойгоор баялаг бүтээгчдийг тэгш өрсөлдүүлэх зарчмаар ил тод орчинд үр ашигтай зохион байгуулна.

Үйл ажиллагаанд баримтлах зарчим

Төрийн худалдан авах ажиллагаанд ил тод, өрсөлдөх тэгш боломжтой, үр ашигтай, хэмнэлттэй, хариуцлагатай байх зарчмыг баримтална.

Үйл ажиллагааны чиглэл

Чанартай худалдан авалтыг хуулийн хүрээнд, олон нийтийн оролцоотойгоор, баялаг бүтээгчдийг тэгш өрсөлдүүлэх зарчмаар, ил тод орчинд, үр ашигтай зохион байгуулж Нийслэл хотын бүтээн байгуулалтад манлайлан оролцогч мэргэшсэн байгууллага байна.

Газар нь  эрхэм зорилго, стратегийн зорилтын хүрээнд Засгийн газрын 2016-2020 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Нийслэлийн Засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Нийслэлийн эдийн засаг нийгмийн 2017 оны зорилтод тусгагдсан арга хэмжээг үйл ажиллагаандаа уялдуулан ажиллав.