Нэр Файл
2017 оны авлигын эсрэг төлөвлөгөө
2018 оны авлигын эсрэг төлөвлөгөө
2019 оны авлигын эсрэг төлөвлөгөө
2020 оны авлигын эсрэг төлөвлөгөө
2021 оны авлигын эсрэг төлөвлөгөө