Нэр Файл
2018 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө

2019 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө

2020 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө
2021 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө