Нэр Файл
Дотоод Аудит, хяналт шалгалтыг зохион байгуулах журам
Хяналтын дагалдах хуудасны маягт батлах тухай
Дотоод хяналт, шалгалтыг зохион байгуулах журам
Байгууллагын нууцын жагсаалт батлах тухай
Байгууллагын үйл ажиллагааг төлөвлөн тайлагнах хяналт, шинжилгээ, үнэлгээ хийх журам
Хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөр
Байгууллагын санхүүгийн үйл ажиллагаанд хэрэглэх маягт батлах тухай
Өмч хамгаалах байнгын зөвлөлийн ажиллах журам, бүрэлдэхүүнийг өөрчлөн батлах тухай
Худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах, тайлагнах, архивлах журам
Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын баримт бичиг батлах тухай
Төрийн үйлчилгээний албан хаагчдад ур чадварын нэмэгдэл олгох журам
Иргэдтэй хийх уулзалтад ашиг сонирхолын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай журам
Нийслэлийн хэмжээнд хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй дүрэм журам
Нийслэлийн худалдан авах ажиллагааны дүрэм