10Дотоод Аудит, хяналт шалгалтыг зохион байгуулах журам.pdf

25 Хяналтын дагалдах хуудасны маягт батлах тухай.pdf

28 Хөдөлмөрийн дотоод журам шинчлэх тухай.pdf

124 Дотоод хяналт, шалгалтыг зохион байгуулах журам.pdf

139 Ганзориг Байгууллагын нууцын жагсаалт батлах тухай.pdf

145 Байгууллагын үйл ажиллагааг төлөвлөн тайлагнах хяналт, шинжилгээ, үнэлгээ хийх журам.pdf

146 Хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөр.pdf

147 байгууллагын санхүүгийн үйл ажиллагаанд хэрэглэх маягт батлах тухай.pdf

149 Өмч хамгаалах байнгын зөвлөлийн ажиллах журам, бүрэлдэхүүнийг өөрчлөн батлах тухай.pdf

160 Худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах, тайлагнах, архивлах журам.pdf

161 Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын баримт бичиг.pdf

А10 Төрийн үйлчилгээний албан хаагчдад ур чадварын нэмэгдэл олгох журам.pdf

А13 Иргэдтэй хийх уулзалтад ашиг сонирхолын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай журам.pdf

Нийслэлийн хэмжээнд хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй дүрэм журам.pdf

Нийслэлийн худалдан авах ажиллагааны дүрэм.pdf