НИЙСЛЭЛИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ГАЗРЫН ТӨРИЙН  ЖИНХЭНЭ АЛБАН ТУШААЛЫН  СУЛ ОРОН ТООНЫ ЗАР

2020 оны 11 дүгээр сарын 05                                                                                                                                                                                                     Улаанбаатар хот 

д/д Нэгжийн нэр  Албан тушаалын Хариуцах              асуудал Орон тоо  Албан тушаалд тавигдах тусгай шаардлага
Ангилал      Нэр  Боловсрол Мэргэжил Мэргэшил  Туршлага  Ур чадвар
1 Худалдан авах ажиллагааны хэлтэс ТЗ-6 Ахлах мэргэжилтэн Хуулийн хүрээнд худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах, тайлагнах, оролцогчдыг мэдээллээр хангах, арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх 2 Бакалавр ба түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй - Эдийн засаг,
- цахилгаан, эрчим хүч,
- иргэний ба үйлдвэрийн барилга, байгууламж,
- эрх зүй,
- төрийн удирдлага,
- бизнесийн удирдлага.
Төрийн албаны богино болон дунд хугацааны багц сургалтад хамрагдсан байх. Туслах түшмэлийн албан тушаалд 2-оос доошгүй жил, эсхүл төрийн албанд 3-аас доошгүй жил ажилласан байх. Дүн шинжилгээ хийх,
Асуудал шийдвэрлэх,
 Багаар ажиллах,
Бусад
2   ТЗ-6 Дотоод аудит хариуцсан мэргэжилтэн Хууль тогтоомж, байгууллагын дүрмээр хүлээсэн чиг үүргийн гүйцэтгэлд аудит  хийх, дүгнэлт, зөвлөлмж өгөх удирдлагыг мэдээллээр хангах, ажлын үр дүнг дээшлүүлэх 1 Бакалавр ба түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй - санхүү,
- нягтлан бодох бүртгэл,
- эдийн засаг,
- эрх зүй.
Төрийн албаны богино болон дунд хугацааны багц сургалтад хамрагдсан байх. Туслах түшмэлийн албан тушаалд 2-оос доошгүй жил, эсхүл төрийн албанд 3-аас доошгүй жил ажилласан байх. Дүн шинжилгээ хийх,
Асуудал шийдвэрлэх,
 Багаар ажиллах,
Бусад
3 Худалдан авах ажиллагааны хэлтэс ТЗ-5 Барааны худалдан авах ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн Салбарын хууль, журмын хүрээнд худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах,  улсын, орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтын үр ашгийг дээшлүүлэх 1 Бакалавр ба түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй - Бизнесийн удирдлага,
- эдийн засаг,
- нягтлан бодох бүртгэл,
- эрх зүй,
- менежмент,
- санхүү, банк, даатгал.
Төрийн албаны богино болон дунд хугацааны багц сургалтад хамрагдсан байх. Туслах түшмэлийн албан тушаалд 2-оос доошгүй жил, эсхүл төрийн албанд 3-аас доошгүй жил ажилласан байх. Дүн шинжилгээ хийх,
Асуудал шийдвэрлэх,
 Багаар ажиллах,
Бусад
4 Худалдан авах ажиллагааны хэлтэс ТЗ-5 Дэд бүтцийн худалдан авах ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн Салбарын хууль, журмын хүрээнд худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах, техникийн тодорхойлолт, ажлын даалгавар, техник үндэслэл, зураг төсвийг хянах,  улсын болон орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтын үр ашгийг дээшлүүлэх 1 Бакалавр ба түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй - Цахилгаан, эрчим хүч,
- иргэний ба үйлдвэрийн барилга, байгууламж,
- цахилгаан холбоо,
- эрх зүй,
- бизнесийн удирдлага,
- эдийн засаг.

 
Төрийн албаны богино болон дунд хугацааны багц сургалтад хамрагдсан байх. Туслах түшмэлийн албан тушаалд 2-оос доошгүй жил, эсхүл төрийн албанд 3-аас доошгүй жил ажилласан байх. Дүн шинжилгээ хийх,
Асуудал шийдвэрлэх,
 Багаар ажиллах,
Бусад