Нэр Огноо Файл
2018 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн, үр нөлөө  2019-04-19   
Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газрын 2018, 2019 оны үйл ажиллагааны дотоод аудит 2019-11-22   
"Улсын төсвийн 2020 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн, үр ашиг"-т хийсэн гүйцэтгэлийн аудит 2021-05-05