Нэр Файл
Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газрын 2018, 2019 оны үйл ажиллагааны дотоод аудит
2018 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн, үр нөлөө