Төрийн ажлын зохион байгуулалт, архив, албан хэрэг хөтлөлтийн улсын үзлэг

2019 оны 10 дугаар сарын 11-ээс 10 дугаар сарын 15-ны өдрүүдэд Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газарт төрийн ажлын зохион байгуулалт, архив, албан хэрэг хөтлөлтийн улсын үзлэгийг Эрүүл мэндийн яамны төрийн нарийн бичгийн даргаар ахлуулсан ажлын хэсэг зохион байгуулна. Улсын үзлэг зохион байгуулах тогтоолыг үзнэ үү.