“НЭГ ХОТ - НЭГ СТАНДАРТ”

Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийг хөгжүүлэх, хотын стандарт, норм дүрэм, журам, хэм хэмжээг мөрдүүлж, иргэдийн ажиллаж амьдрах таатай орчныг бүрдүүлэх зорилгоор 2020 оныг “Нэг хот - Нэг стандарт” зорилтот жил болгон зарласан

Энэхүү “Нэг хот - Нэг стандарт” зорилтот жилийн хүрээнд Хотын стандарт, орчны аюулгүй байдлын хяналт, зохицуулалтын газраас гаргасан дараах хотын стандарт, орчны аюулгүй байдлын техник зохицуулалтын баримт бичгүүдийн эмхэтгэлийг танилцуулж байна.:  

  • Хашаа, хайс, хашлаганд тавигдах ерөнхий шаардлага /UCS0001-02:2019/; ҮЗЭХ 
  • Хүүхдийн тоглоомын талбайн эрүүл, аюулгүй орчныг бүрдүүлэхэд тавигдах ерөнхий шаардлага /UCS0002-02:2019/; ҮЗЭХ 
  • Барилга, замын ажил гүйцэтгэхэд иргэдийн аюулгүй байдлыг хангах ерөнхий шаардлага /UCS0001-01:2019/;  ҮЗЭХ 
  • Тээврийн хэрэгслийн ил зогсоолыг төлөвлөх, байгуулахад тавигдах ерөнхий шаардлага /UCS P3411 B1:2020/;
  • Явган замын хучилтын ерөнхий шаардлага /UCS P3401 B1:2020/;