Үнэлгээний хороонд ажиллах А3 гэрчилгээтэй иргэдийг бүртгэж байна.

 Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний худалдан авах ажиллагааны сонгон шалгаруулалтыг ил тод болгож, олон нийтийн оролцоо, хяналтыг нэмэгдүүлэх зорилгоор үнэлгээний хороонд ажиллах А3 гэрчилгээтэй иргэдийг бүртгэж байна. Үнэлгээний хороонд ажиллах иргэд ЭНД ДАРЖ  бүртгүүлнэ үү!