“НЭГ ХОТ - НЭГ СТАНДАРТ”

Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийг хөгжүүлэх, хотын стандарт, норм дүрэм, журам, хэм хэмжээг мөрдүүлж, иргэдийн ажиллаж амьдрах таатай орчныг бүрдүүлэх зорилгоор 2020 оныг “Нэг хот - Нэг стандарт” зорилтот жил болгон зарласан

Энэхүү “Нэг хот - Нэг стандарт” зорилтот жилийн хүрээнд Хотын стандарт, орчны аюулгүй байдлын хяналт, зохицуулалтын газраас гаргасан дараах хотын стандарт, орчны аюулгүй байдлын техник зохицуулалтын баримт бичгүүдийн эмхэтгэлийг танилцуулж байна.:  

 • Хашаа, хайс, хашлаганд тавигдах ерөнхий шаардлага /UCS0001-02:2019/; ҮЗЭХ 
 • Хүүхдийн тоглоомын талбайн эрүүл, аюулгүй орчныг бүрдүүлэхэд тавигдах ерөнхий шаардлага /UCS0002-02:2019/; ҮЗЭХ 
 • Барилга, замын ажил гүйцэтгэхэд иргэдийн аюулгүй байдлыг хангах ерөнхий шаардлага /UCS0001-01:2019/;  ҮЗЭХ 
 • Тээврийн хэрэгслийн ил зогсоолыг төлөвлөх, байгуулахад тавигдах ерөнхий шаардлага /UСS 0902В:2020/; ҮЗЭХ
 • Явган замын хучилтын ерөнхий шаардлага /UCS 0901B:2020/; ҮЗЭХ
 • Унадаг дугуйн замын төлөвлөлт, хучилтад тавигдах шаардлага /UCS 0903B:2020/; ҮЗЭХ
 • Нийтийн эзэмшлийн гудамж зам талбайд байршуулах хогны саванд тавигдах шаардлага /UCS 1403С:2020/; ҮЗЭХ
 • Хүүхдийн автобусанд тавигдах шаардлага /UCS 1602С:2020/; ҮЗЭХ
 • Нийтийн тээврийн хэрэгслийн зогсоолд тавигдах шаардлага /UCS 1601В:2020/; ҮЗЭХ
 • Нийтийн эзэмшлийн гудамж зам талбайд байршуулах сандалд тавигдах шаардлага /UCS 1404С:2020/; ҮЗЭХ
 • Такси зогсоолд тавигдах шаардлага /UCS 1602В:2020/; ҮЗЭХ
 • Такси үйлчилгээнд тавигдах шаардлага /UCS 1603С:2020/; ҮЗЭХ
 • Нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам, талбайд байршуулах гэрэлтүүлгийн тоног төхөөрөмжид тавигдах шаардлага /UCS 1901B:2020/; ҮЗЭХ
 • Нийтийн тээврийн үйлчилгээ, тээврийн хэрэгсэлд тавигдах шаардлага /UCS 1601С:2020/; ҮЗЭХ