Санхүүжих эх үүсвэр

Улсын төсөв

Салбар

Барилга байгууламж

Баримт бичиг хүлээн авах огноо

Төсөвт өртөг

0₮

Байршил

Хан-Уул дүүрэг15 дугаар хороо

Нээлт хийх огнооТендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.
 • Нийслэлийн засаг даргын А/718 дугаар захирамжаар батлагдсан.
 • 2018 оны 08 дугаар сарын 15-нд Нийслэлийн Худалдан авах газрын даргын А/98 дугаар тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулагдсан.
 • Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газарт төсөл, арга хэмжээтэй холбоотой ажлын зураг, төсөв бусад холбогдох материал ирүүлэх тухай албан бичгийг хүргүүлсэн.
 • Үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт орсон.
 • Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газраас Архитектор төлөвлөлтийн даалгавар болон Зураг төсөв боловсруулах даалгавар ирсэн.
 • Нийслэлийн Худалдан авах газрын даргын 2019 оны 03 дугаар сарын 12-ны өдрийн А/13 дугаар тушаалаар үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт орсон
 • Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газраас ирүүлсэн Архитектор төлөвлөлтийн даалгаварт тусгагдсан ажлын нэр нь Нийслэлийн Засаг даргын захирамжийн нэртэй зөрүүтэй байгааг шийдвэрлэж ирүүлэх тухай албан бичгийг 2019 оны 03 дугаар сарын 13-нд Нийслэлийн хот төлөвлөлт Ерөнхий төлөвлөгөөний газарт хүргүүлэв.
 • Нийслэлийн Хот төлөвлөлт Ерөнхий төлөвлөгөөний газраас 2019 оны 03 дугаар сарын 26-ны өдөр архитектор төлөвлөлтийн даалгаварт тусгагдсан ажлын нэрийг өөрчлөн ирүүлсэн.
 • Төсөл арга хэмжээний тендерийн баримт бичгийг боловсруулан Захиалагчаар баталуулж нээлттэй тендер шалгаруулах журамаар зарлав.
 • Төсөл арга хэмжээний тендерийн нээлтийг 2019 оны 05 дугаар сарын 03-ны өдөр хийнэ.
 • Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны 04 дүгээр сарын 18-ны өдрийн А/318 дугаар захирамж гарсантай холбогдуулан төсөл арга хэмжээг хүчингүй болгов.
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.