Санхүүжих эх үүсвэр

Улсын төсөв

Салбар

Барилга байгууламж, засварын ажил /хасах, Барилга-руу нэгтгэх/

Баримт бичиг хүлээн авах огноо

Төсөвт өртөг

2,000,000,000₮

Байршил

Баянгол дүүрэг16 дугаар хороо

Нээлт хийх огнооГэрээ хийгдсэн.
 • 2019 оны 03 дугаар сарын 22-ны өдөр Нийслэлийн Засаг даргын А/215 дугаар захирамжаар худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах эрх шилжэн ирсэн.
 • 2019 оны 03 дугаар сарын 22-ны өдөр Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газрын даргын А/23 дугаар тушаалын хоёр дугаар хавсралтаар үнэлгээний хороо байгуулагдсан.
 • Нийслэлийн Боловсролын газраас 2019 оны 03 дугаар сарын 27-ны өдрийн 03/438 дугаартай албан бичгээр төсөл арга хэмжээний техникийн тодорхойлолт ирсэн.
 • Үнэлгээний хороо төсөл арга хэмжээг 2019 оны 05 дугаар сарын 06-ны өдөр хүлээн авахаар зарласан.
 • Төсөл арга хэмжээний тендерийн баримт бичигт өөрчлөлт орсон.
 • Үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт орсон.
 • Төсөл арга хэмжээний нээлтийг хийв.
 • Шаардлагад нийцсэн нэг ч тендер ирүүлээгүй тул төсөл арга хэмжээг дахин зарлав.
 • Төсөл арга хэмжээний нээлтийг хийв.
 • Тендерт оролцогч Хатан манцуй цэцэрлэгт гэрээ байгуулах тухай мэдэгдлийг хүргүүлсэн.
 • Гэрээ байгуулах мэдэгдлийг НХОГ-т хүргүүлсэн.
Гэрээ хийгдсэн.
Гэрээ хийгдсэн.
Гэрээний дугаар НХААГ-19/010
Байгууллагын нэр
Үнийн санал 1,998,000,000₮
Мэдэгдэл хүргүүлсэн огноо 2019-07-02 00:00
Гэрээний хугацаа 2019-07-25 - 2019-08-31
Файлын нэр Файлын төрөл
ТББ
Техникийн даалгавар