Санхүүжих эх үүсвэр

Нийслэлийн төсөв

Салбар

Барилгын засварын ажил /Хасах, Барилга-руу нэгтгэх/

Баримт бичиг хүлээн авах огноо

Төсөвт өртөг

0₮

Байршил

Улаанбаатар хотУлаанбаатар хот

Нээлт хийх огнооЗахиалагчид гэрээ хийх зөвлөмж хүргүүлсэн.
  • 2019 оны 04 дүгээр сарын 12-ны өдрийн А/295 дугаар захирамж ирсэн.
  • 2019 оны 04 дүгээр сарын 15-ны өдрийн А/37 дугаар тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулагдсан.
  • 2019 оны 04 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 02/402 дугаартай Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газарт төсөл, арга хэмжээний худалдан авах ажиллагааг захион байгуулахад шаардлагатай ажлын даалгавар, төсөв, бусад холбогдох материалыг яаралтай ирүүлнэ үү тухай албан бичиг хүргүүлсэн.
  • Ажлын даалгавар, төсөв, бусад холбогдох материалыг ирүүлсэн. Үнэлгээнтй хороо хуралдсан.
  • Тендерийн баримт бичиг батлуулсан.
  • Тендер зарласан.
  • 2019.05.31-ны өдөр тендер нээхэд нэг ч тендер ирээгүй.
Захиалагчид гэрээ хийх зөвлөмж хүргүүлсэн.
Захиалагчид гэрээ хийх зөвлөмж хүргүүлсэн.
Захиалагчид гэрээ хийх зөвлөмж хүргүүлсэн.