Санхүүжих эх үүсвэр

Нийслэлийн төсөв

Салбар

Барилга байгууламж

Баримт бичиг хүлээн авах огноо

Төсөвт өртөг

0₮

Байршил

Улаанбаатар хотУлаанбаатар хот

Нээлт хийх огнооЗахиалагчид гэрээ хийх зөвлөмж хүргүүлсэн.
  • А/295 дугаар захирамжаар эрх шилжин ирсэн.
  • Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газрын даргын А/37 дугаар тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулагдсан.
  • 2019.04.15-ны өдрийн 02/402 дугаар тоот албан бичгээр Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газарт төсөл, арга хэмжээний худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулахад шаардлагатай ажлын даалгавар, төсөв, бусад холбогдох материалыг ирүүлнэ үү тухай хүргүүлсэн.
  • Ажлын зураг даалгавар ирсэн.
  • Тендер зарласан.
  • 2019.06.03-ны өдөр тендер нээхэд нэг ч тендер ирээгүй.
Захиалагчид гэрээ хийх зөвлөмж хүргүүлсэн.
Захиалагчид гэрээ хийх зөвлөмж хүргүүлсэн.
Захиалагчид гэрээ хийх зөвлөмж хүргүүлсэн.