Санхүүжих эх үүсвэр

Улсын төсөв

Салбар

Барилга байгууламж

Баримт бичиг хүлээн авах огноо

Төсөвт өртөг

10,000,000₮

Байршил

Улаанбаатар хотУлаанбаатар хот

Нээлт хийх огнооТендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.
  • Нийслэлийн Засаг даргын А/223 захирамжаар эрх шилжиж ирсэн.
  • НХААГ-ын даргын А/24 дүгээр тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулагдсан.
  • Боловсрол, Соёл, Шинжлэх ухаан, Спортын Яамны Санхүү, Хөрөнгө оруулалтын газарт ажлын зураг, төсөв, даалгавар бусад холбогдох материал ирүүлэх тухай албан бичиг хүргүүлсэн.
  • НХОГ-аас ажлын зураг төслийг ирүүлсэн.
  • Үнэлгээний хороо хуралдан тендерийн урилга, баримт бичгийг боловсруулсан. Тендерийг зарлан урилгыг "Засгийн газрын мэдээ" сонин, www.tender.gov.mn, www.ub-procurement.mn сайтуудаар нийтэлсэн.
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.