Санхүүжих эх үүсвэр

Нийслэлийн төсөв

Салбар

Авто зам

Баримт бичиг хүлээн авах огноо

Төсөвт өртөг

10,000,000₮

Байршил

Улаанбаатар хотУлаанбаатар хот

Нээлт хийх огнооГэрээ хийгдсэн.
  • Нийслэлийн Засаг даргын А/295 захирамжаар эрх шилжиж ирсэн.
  • НБГ, НХОГ-т техникийн тодорхойлолт бусад холбогдох материалыг ирүүлэх тухай албан бичиг хүргүүлсэн.
  • НХААГ-т техникийн тодорхойлолт ирүүлсэн.
  • Үнэлгээний хороо хуралдсан. Тендерийн урилга, тендерийн баримт бичиг боловсруулан, НХААГ-ын дарга Э.Болормаагаар батлуулан "Засгийн газрын мэдээ сонин", www.tender.gov.mn, www.ub-procurement.mn сайтуудад нийтлүүлсэн.
  • Тендерийн нээлт хийсэн.
  • "Монгол машин индустриал" ХХК-нд гэрээ байгуулах эрх олгосон зөвлөмж хүргүүлсэн.
  • Нийслэлийн Боловсролын газарт "Монгол машин индустриал" ХХК-тай гэрээ байгуулан ажиллах зөвлөмж хүргүүлсэн.
  • Гэрээ хийгдсэн.
Тендерт оролцогчийн нэр Үнийн санал Тендерийн баталгаа Тендерийн баталгааны хугацаа
Монгол машин индустриал 405,768,000₮ 4,500,000₮ 19/08/01
Тендерт оролцогчийн нэр Үнийн санал Шалгарсан эсэх Тайлбар
405,768,000₮ шалгарсан

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3-д "Тендер нь энэ хуулийн 27.1-д заасан бүх нөхцөлийг нэгэн зэрэг  хангасан бол шаардлагад нийцсэн тендер гэж үзнэ" заасны заалтыг "Монгол машин индустриал" ХХК-ний ирүүлсэн тендер хангасан тул гэрээ байгуулах эрх олгосон.

Гэрээний дугаар НХААГ-19/025
Байгууллагын нэр
Үнийн санал 405,768,000₮
Мэдэгдэл хүргүүлсэн огноо 2019-06-27 00:00
Гэрээний хугацаа 2019-07-01 - 2019-10-01
Гэрээ хийгдсэн.