Санхүүжих эх үүсвэр

Нийслэлийн төсөв

Салбар

Барилга байгууламж

Баримт бичиг хүлээн авах огноо

Төсөвт өртөг

0₮

Байршил

Улаанбаатар хотУлаанбаатар хот

Нээлт хийх огнооТендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.
  • А/192 дугаар захирамжаар эрх шилжин ирсэн.
  • Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газрын даргын А/16 дугаар тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулагдсан.
  • Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газрын даргын А/46 дугаар тушаалаар үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт орсон.
  • Сүхбаатар дүүргийн засаг даргын тамгын газарт төсөл, арга хэмжээний тухай 02/193 дугаарт албан бичиг хүргүүлсэн.
  • Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газарт төсөл, арга хэмжээний тухай 02/428 дугаар тоот албан бичиг хүргүүлсэн.
  • Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газраас Төсөл, арга хэмжээний зургийн даалгавар ирсэн.
  • Тендер зарласан.
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.
Файлын нэр Файлын төрөл
36-цахилгаан
скан