Санхүүжих эх үүсвэр

Нийслэлийн төсөв

Салбар

Барилга байгууламж

Баримт бичиг хүлээн авах огноо

Төсөвт өртөг

0₮

Байршил

Улаанбаатар хотУлаанбаатар хот

Нээлт хийх огнооЗахиалагчид гэрээ хийх зөвлөмж хүргүүлсэн.
  • Нийслэлийн Засаг даргын А/295 дугаар захирамжаар эрх шилжин ирсэн.
  • Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газрын даргын тушаалаар А/37 дугаар тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулагдсан.
  • Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газарт төсөл, арга хэмжээний тухай 02/402 тоот албан бичиг хүргүүлсэн.
  • Төсөл, арга хэмжээний ажлын зураг НХОГ-аас ирсэн.
  • Тендер зарласан.
  • 2019.06.13-нй 11 цаг 10 мунитад нээлт хийхэд нэг ч тендер ирүүлээгүй байна.
Захиалагчид гэрээ хийх зөвлөмж хүргүүлсэн.
Захиалагчид гэрээ хийх зөвлөмж хүргүүлсэн.
Захиалагчид гэрээ хийх зөвлөмж хүргүүлсэн.