Санхүүжих эх үүсвэр

Нийслэлийн төсөв

Салбар

Барилга байгууламж

Баримт бичиг хүлээн авах огноо

Төсөвт өртөг

0₮

Байршил

Улаанбаатар хотУлаанбаатар хот

Нээлт хийх огнооЗахиалагчид гэрээ хийх зөвлөмж хүргүүлсэн.
  • Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны 04 дүгээр сарын 12-ны өдөр А/295 дугаар захирамжаар эрх шилжин ирсэн.
  • 2019 оны 04 дүгээр сарын 15-ны өдөр Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газрын даргын А/37 дугаар тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулагдсан.
  • Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газарт 02/402 дугаар тоот албан бичгээр төсөл, арга хэмжээтэй холбоотой ажлын даалгавар ирүүлнэ үү тухай хүргүүлсэн.
  • 2019 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдөр НХОГ-аас ажлын даалгавар ирүүлсэн.
  • 20419 оны 05 дугаар сарын 03-ны өдөр тендер шалгаруулалтыг зарлав.
  • 2019.05.31-ний өдөр тендер нээхэд нэг ч тендер ирээгүй.
Захиалагчид гэрээ хийх зөвлөмж хүргүүлсэн.
Захиалагчид гэрээ хийх зөвлөмж хүргүүлсэн.
Захиалагчид гэрээ хийх зөвлөмж хүргүүлсэн.
Файлын нэр Файлын төрөл
Налайх дүүргийн 151-р цэцэрлэг
151