Санхүүжих эх үүсвэр

Нийслэлийн төсөв

Салбар

Барилга байгууламж

Баримт бичиг хүлээн авах огноо

Төсөвт өртөг

0₮

Байршил

Улаанбаатар хотУлаанбаатар хот

Нээлт хийх огнооЗахиалагчид гэрээ хийх зөвлөмж хүргүүлсэн.
  • 2019 оны 04 дүгээр сарын 12-ны өдрийн А/295 дугаар захирамжаар эрх шилжин ирсэн.
  • 2019 оны 04 дүгээр сарын 15-ны өдрийн НХААГ-ын А/37 дугаар тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулагдсан.
  • НХОГ-т зураг төсөв ажлын даалгавар ирүүлнэ үү тухай албан бичиг хүргүүлсэн.
  • 2019 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдөр НХОГ-аас ажлын даалгавар ирүүлсэн.
  • 2019 оны 05 дугаар сарын 03-ний өдөр тендер шалгаруулалт зарласан.
  • 2019.06.03-ны өдөр тендер нээхэд нэг ч тендер ирээгүй.
Захиалагчид гэрээ хийх зөвлөмж хүргүүлсэн.
Захиалагчид гэрээ хийх зөвлөмж хүргүүлсэн.
Захиалагчид гэрээ хийх зөвлөмж хүргүүлсэн.
Файлын нэр Файлын төрөл
Налайх дүүргийн 103-р сургууль
103