Санхүүжих эх үүсвэр

Нийслэлийн төсөв

Салбар

Барилга байгууламж

Баримт бичиг хүлээн авах огноо

Төсөвт өртөг

0₮

Байршил

Улаанбаатар хотУлаанбаатар хот

Нээлт хийх огнооЗахиалагчид гэрээ хийх зөвлөмж хүргүүлсэн.
  • 2019 оны 04 дүгээр сарын 12-ны өдрийн А/295 дугаар захирамжаар эрх шилжин ирсэн.
  • 2019 оны 04 дүгээр сарын 15-ны өдрийнНХААГ-ын газрын даргын А/37 дугаар тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулагдсан.
  • 2019 оны 04 дүгээр сарын 15-ны өдөр НХОГ-т төсөл, арга хэмжээний тухай албан бичиг хүргүүлсэн.
  • 2019 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдөр НХОГ-аас төсөл, арга хэмжээний ажлын даалгавар ирүүлсэн.
  • 2019 оны 05 дугаар сарын 03-ны өдөр тендер шалгаруулалт зарласан.
Захиалагчид гэрээ хийх зөвлөмж хүргүүлсэн.
Захиалагчид гэрээ хийх зөвлөмж хүргүүлсэн.
Захиалагчид гэрээ хийх зөвлөмж хүргүүлсэн.