Санхүүжих эх үүсвэр

Нийслэлийн төсөв

Салбар

Барилга байгууламж

Баримт бичиг хүлээн авах огноо

Төсөвт өртөг

51,800,000₮

Байршил

Улаанбаатар хотУлаанбаатар хот

Нээлт хийх огнооТендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.
  • 2019 оны 03 дугаар сарын 14-ны өдрийн А/192 дугаар захирамжаар эрх шилжин ирсэн.
  • 2019 оны 03 дугаар сарын 18-ны өдрийн НХААГ-ын газрын даргын А/16 дугаар тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулагдсан.
  • 2019 оны 03 дугаар сарын 18-ны өдөр НХОГ-т төсөл, арга хэмжээний ажлын даалгавар ирүүлнэ үү тухай албан бичиг хүргүүлсэн.
  • 2019 оны 03 дугаар сарын 29-ний өдөр СБД-ийн ЗДТГазарт төсөл, арга хэмжээний ажлын даалгавар ирүүлнэ үү тухай албан бичиг хүргүүлсэн.
  • 2019 оны 04 дүгээр сарын 23-ны өдөр НХОГ-т төсөл, арга хэмжээний ажлын даалгавар ирүүлнэ үү тухай албан бичиг хүргүүлсэн.
  • 2019 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдөр НХОГ-аас төсөл, арга хэмжээний ажлын даалгавар ирүүлсэн.
  • 2019 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдөр тендер шалгаруулалт зарласан.
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.