Санхүүжих эх үүсвэр

Улсын төсөв

Салбар

Авто зам

Баримт бичиг хүлээн авах огноо

Төсөвт өртөг

550,000,000₮

Байршил

Улаанбаатар хотУлаанбаатар хот

Нээлт хийх огнооТендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.
  • Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны даргын А/42 тоот тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулагдсан.
  • Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны даргын А/62 тоот тушаалаар үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулсан.
  • Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газраас тус ажлын зураг, төсөв 2019 оны 05 дугаар сарын 07-ны өдрийн №АЗТХА-008/19 дугаартай актаар хүлээн авсан.
  • Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журмаар тендер зарлав.
  • Тендерийн нээлтэнд нэг байгууллага оролцов. Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байна.
  • Тендерт оролцсон "Жинчин гранд" ХХК нь Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.1 дэх заалтыг хангаагүй гэж үзэж тендерийг хүчингүй болгосон.
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.