Санхүүжих эх үүсвэр

Салбар

Баримт бичиг хүлээн авах огноо

Төсөвт өртөг

0₮

Байршил

Нээлт хийх огнооМэдээлэл байхгүй байна!
  • Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны даргын А/42 тоот тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулагдсан.
  • Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны даргын А/62 тоот тушаалаар үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулсан.
  • Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газраас тус ажлын зураг, төсөв 2019 оны 05 дугаар сарын 07-ны өдрийн №АЗТХА-008/19 дугаартай актаар хүлээн авсан.
  • Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журмаар тендер зарлав.
  • Тендерийн нээлтэнд нэг байгууллага оролцов. Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байна.
  • Тендерт оролцсон "Жинчин гранд" ХХК нь Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.1 дэх заалтыг хангаагүй гэж үзэж тендерийг хүчингүй болгосон.
Мэдээлэл байхгүй байна!
Мэдээлэл байхгүй байна!
Мэдээлэл байхгүй байна!
Мэдээлэл байхгүй байна!