Санхүүжих эх үүсвэр

Нийслэлийн төсөв

Салбар

Авто зам

Баримт бичиг хүлээн авах огноо

Төсөвт өртөг

100,000,000₮

Байршил

Улаанбаатар хотУлаанбаатар хот

Нээлт хийх огнооХөрөнгө татагдсан.
  • Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны даргын А/41 тоот тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулагдсан.
  • Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны даргын А/62 тоот тушаалаар үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулсан.
  • Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газраас тус ажлын техникийн тодорхойлолт 2019 оны 05 дугаар сарын 06-ны өдрийн №4/825 тоот албан бичгээр ирүүлсэн.
  • Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журмаар зарлав.
  • Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны 05 дугаар сарын 16-ны өдрийн А/462 тоот захирамжаар хүчингүй болгосон.
Хөрөнгө татагдсан.
Хөрөнгө татагдсан.
Хөрөнгө татагдсан.
Файлын нэр Файлын төрөл
TBB
zam-100