Санхүүжих эх үүсвэр

Нийслэлийн төсөв

Салбар

Барилга байгууламж

Баримт бичиг хүлээн авах огноо

Төсөвт өртөг

0₮

Байршил

Улаанбаатар хотУлаанбаатар хот

Нээлт хийх огнооЗахиалагчид гэрээ хийх зөвлөмж хүргүүлсэн.
  • НЗД-ын А/295 захирамж
  • НХААГ-ын даргын А/37 тоот тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулагдсан
  • НХААГ-ын даргын А/37 тоот тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулагдсан
  • Тендер зарласан
  • Тендер нээсэн
  • Нэг ч тендер ирүүлээгүй
Захиалагчид гэрээ хийх зөвлөмж хүргүүлсэн.
Захиалагчид гэрээ хийх зөвлөмж хүргүүлсэн.
Захиалагчид гэрээ хийх зөвлөмж хүргүүлсэн.