Санхүүжих эх үүсвэр

Нийслэлийн төсөв

Салбар

Зураг төсөв боловсруулах ажил

Баримт бичиг хүлээн авах огноо

2019-07-09 00:00

Төсөвт өртөг

14,400,000₮

Байршил

Улаанбаатар хотУлаанбаатар хот

Нээлт хийх огноо

2019-07-09 00:00


Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.
  • Нийслэлийн Агаарын бохирдолтой тэмцэх газрын 2019/04/22-ны өдрийн 01/174 тоот албан бичгийн хүсэлтийг үндэслэн
  • Нийслэлийн агаарын бохирдолтой тэмцэх газраас 01/204 тоот албан бичгээр техникийн тодорхойлолт ирүүлсэн.
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.
Файлын нэр Файлын төрөл
Суурин харуулын фильтер
tech spec-filter