Санхүүжих эх үүсвэр

Нийслэлийн төсөв

Салбар

Зураг төсөв боловсруулах ажил

Баримт бичиг хүлээн авах огноо

2019-11-22 10:00

Төсөвт өртөг

74,900,000₮

Байршил

Улаанбаатар хотУлаанбаатар хот

Нээлт хийх огноо

2019-11-22 10:30
2 хоног үлдсэн


ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТАЛААРХ ЗАРЛАЛ

Огноо: 2019-10-29
         1. Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар нь Гэр хорооллын гэрэл цахилгаангүй болон хүчдэлийн уналттай айл өрхийг цахилгаан эрчим хүчээр хангах ажлын зураг төсөв /НД/ -ийг хэрэгжүүлэх зорилгоор зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах гэж байгаа тул зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй этгээдийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна.

         2. Энэхүү зөвлөх үйлчилгээ нь 1. Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар нь “Гэр хорооллын гэрэл цахилгаангүй болон хүчдэлийн уналттай айл өрхийг цахилгаан эрчим хүчээр хангах ажлын зураг төсөв /НД/” боловсруулах ажлыг хэрэгжүүлэх зорилгоор зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах гэж байгаа тул зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй этгээдийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна.
2. Энэхүү зөвлөх үйлчилгээ нь НХААГ-19/139 дугаартай болно.

         3. Мэдүүлгээ ирүүлж буй зөвлөх нь уг үйлчилгээг гүйцэтгэх чадвартайг нотлох мэдээллийг / нийтлэл, ижил төрлийн ажлын туршлага, ажиллах боловсон хүчний чадвар, туршлагын талаарх мэдээлэл гэх мэт / ирүүлнэ. Чадварыг нэмэгдүүлж сайжруулах зорилгоор зөвлөхүүд түншлэлийн хэлбэрээр оролцож болно.
                    1. Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний эхээс хийсэн баталгаажуулсан өнгөт хуулбарыг ирүүлнэ.
2. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын тодорхойлолт
3. Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн төрөлжсөн архивын тодорхойлолт
4. Харьяа дүүргийн Нийгмийн даатгалын хэлтсээс нийгмийн даатгалын шимтгэлийн өргүй тухай тодорхойлолт
5. Хугацаа хэтэрсэн зээл болон зээлийн хүүгийн өргүй тухай харилцагч банкны тодорхойлолтыг улсын бүртгэлийн гэрчилгээнд заасан банк тус бүрээс ирүүлнэ.
6. Татварын ерөнхий газрын www.e-tax.mta.mn сайтыг ашиглан цахим тодорхойлолтыг ирүүлэх ба ингэхдээ хуудсын доод хэсэгт байрлах тоо, тэмдэгт орсон 36 оронтой нууц дугаарыг гаргацтай байхаар ирүүлнэ. Монгол Улсын, эсхүл үүсгэн байгуулагдсан улсын хуулийн дагуу татвар, хураамж, төлбөрөө тухайн тендер нээсэн өдрийн байдлаар бүрэн төлсөн байна.
Дээрх тодорхойлолтуудыг тендер зарласан өдрөөс хойш авсан байх ба нээсэн өдрийн байдлаар хүчин төгөлдөр байна.
7. Тус ажлыг хийж гүйцэтгэх голлох болон инженер техникийн ажилтны дэлгэрэнгүй мэдээллийг ирүүлнэ.
8. Ижил төстэй гүйцэтгэсэн ажлын жагсаалт ирүүлэх бөгөөд гэрээ, актыг хавсарган ирүүлнэ.
9. Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний эхээс хийсэн өнгөт хуулбарыг ирүүлнэ.
• ЗТ-3.6 Цахилгаан дамжуулах шугам сүлжээ, түүнтэй холбогдох барилга байгууламжийн технологийн ажлын зураг болон түүнээс дээш.
• ЗТ-11.2 Барилга байгууламжийн ажлын төсөв болон түүнээс дээш.
Хуучин тусгай зөвшөөрөлтэй бол Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2018 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн 33 дугаар тушаалаар батлагдсан аргачлалын дагуу дүйцүүлэн тооцно.
Чадварыг нэмэгдүүлж сайжруулах зорилгоор зөвлөхүүд түншлэлийн хэлбэрээр оролцож болно.

         4. Сонирхсон этгээд нэмэлт мэдээллийг 2019-10-29-ний 14:02:48.5400000 цагаас 2019-11-07-ний 12:00:00 цагийн хооронд авч болох бөгөөд мэдүүлгээ дор дурдсан хаягаар 2019-11-08 -ний 10:00:00 цагийн дотор ирүүлнэ үү.

Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 4 дүгээр хороо, Бага тойруу-15, Нийслэлийн Засаг захиргааны IV байр, 10 дугаар давхар,
Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар, Утас: 75757807

Цахим хаяг: www.tender.gov.mn, www.ub-procurement.mn
 • НЗД-ын А/619 дүгээр захирамжаар эрх шилжсэн.
 • Үнэлгээний хороо байгуулагдсан.
 • Зөвлөхийн зарлал нийтэлсэн.
 • Дэлгэрэнгүй жагсаалтыг нээсэн.
 • Дэлгэрэнгүй жагсаалтад мэдүүлэг ирүүлсэн зөвлөхүүдээс хураангуй жагсаалт үүсгэж, тендерийг зарласан.
 • Дэлгэрэнгүй жагсаалтад мэдүүлэг ирүүлсэн зөвлөхүүдээс хураангуй жагсаалт үүсгэж, тендерийг зарласан бөгөөд 2019.10.07-нд нээнэ.
 • Цахим системд асуудал үүссэний улмаас оролцогчид материал илгээх боломжгүй байсан тул ТӨБЗГ-тай холбогдож, алдааг залруулан тендерийн нээлтийг 2019.10.09-нд болгож хойшлуулсан.
 • Цахим системд оролцогч тендер илгээх боломжгүй байдал үүссэн тул ТӨБЗГ-т хандан холбогдох залруулгыг хийж, нээлтийг 2019.10.09-ний өдөр болгож хойшлуулсан.
 • Нээлтийг 2019.10.09-ний өдөр хийхэд 2 оролцогч санал ирүүлсэн.
 • Шаардлагад нийцсэн тендер ирүүлээгүй тул мэдэгдлийг хүргүүлсэн.
 • Дахин дэлгэрэнгүй жагсаалт хүлээн авах зарлал нийтэлсэн.
 • Нээлт хийхэд 6 оролцогч мэдүүлэг ирүүлсэн.
 • Хураангуй жагсаалт үүсгэж тендерийг зарласан.
Дэлгэрэнгүй жагсаалт авж байгаа.
Дэлгэрэнгүй жагсаалт авж байгаа.
Дэлгэрэнгүй жагсаалт авж байгаа.