Санхүүжих эх үүсвэр

Нийслэлийн төсөв

Салбар

Зураг төсөв боловсруулах ажил

Баримт бичиг хүлээн авах огноо

2019-09-12 10:00

Төсөвт өртөг

358,000,000₮

Байршил

Улаанбаатар хотУлаанбаатар хот

Нээлт хийх огноо

2019-09-12 10:00


Дэлгэрэнгүй жагсаалт авж байгаа.
  • НЗД-ын А/619 дүгээр захирамжаар эрх шилжсэн.
  • Газрын даргын тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулагдсан.
  • Нийслэлийн Хот байгуулалт хөгжлийн газраас зургийн даалгавар ирүүлсэн.
  • Зөвлөх үйлчилгээний зарлал Засгийн газрын мэдээ сонинд нийтэлсэн.
  • Дэлгэрэнгүй жагсаалтад мэдүүлэг авч нээсэн. 5 оролцогч мэдүүлэг ирүүлсэн.
Дэлгэрэнгүй жагсаалт авж байгаа.
Дэлгэрэнгүй жагсаалт авж байгаа.
Дэлгэрэнгүй жагсаалт авж байгаа.
Дэлгэрэнгүй жагсаалт авж байгаа.