Санхүүжих эх үүсвэр

Нийслэлийн төсөв

Салбар

Зураг төсөв боловсруулах ажил

Баримт бичиг хүлээн авах огноо

2019-09-26 10:00

Төсөвт өртөг

35,000,000₮

Байршил

Улаанбаатар хотУлаанбаатар хот

Нээлт хийх огноо

2019-09-26 10:00
6 хоног үлдсэн


Дэлгэрэнгүй жагсаалт авж байгаа.
  • НЗД-ын А/619 дүгээр захирамжаар эрх шилжсэн.
  • Газрын даргын тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулагдсан.
  • Захиалагчийн хяналт тавих байгууллагаас холбогдох материал хүлээгдэж байна.
  • Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газраас зургийн даалгавар ирсэн.
  • Зөвлөх үйлчилгээний дэлгэрэнгүй зарлал нийтэлсэн.
Дэлгэрэнгүй жагсаалт авж байгаа.
Дэлгэрэнгүй жагсаалт авж байгаа.
Дэлгэрэнгүй жагсаалт авж байгаа.
Файлын нэр Файлын төрөл
Зургийн даалгавар