Санхүүжих эх үүсвэр

Нийслэлийн төсөв

Салбар

Зураг төсөв боловсруулах ажил

Баримт бичиг хүлээн авах огноо

Төсөвт өртөг

22,500,000₮

Байршил

Улаанбаатар хотУлаанбаатар хот

Нээлт хийх огнооЗөвлөхийн зар нийтлэх хүсэлт ирсэн.
  • хураангуй жагсаалтыг үүсгэж зөвлөхийн зар байршуулав.
  • нээлт хийхэд нэг ч оролцогч санал ирүүлээгүй.
  • хураангуй жагсаалтыг нээхэд нэгч оролцогч санал ирүүлээгүй
  • Зөвлөх үйлчилгээний тухай зарлал буюу дэлгэрэнгүй жагсаалт үүсгэхээр дахин нийтлэв.
  • дэлгэрэнгүй жагсаалтыг авахад ТЭТҮ санал ирүүлсэн байна.
  • Нийслэлийн Засаг даргын А/623 дугаар захирамжаар хөрөнгө оруулалтыг баталж, худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах эрхийг Нийслэлийн Худалдана авах ажиллагааны газарт олгов.
  • Нийслэлийн Худалдана авах ажиллагааны газрын даргын А/100 дугаар тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулав.
  • Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газраас зураг төслийн ажлын даалгавар ирүүлсэн.
  • Дэлгэрэнгүй жагсаал бүрдүүлэх зорилгоор зөвлөхийн урилга нийтэлсэн.
  • Дэлгэрэнгүй жагсаал бүрдүүлэх зорилгоор зөвлөхийн урилга нийтэлсэн.
Зөвлөхийн зар нийтлэх хүсэлт ирсэн.
Зөвлөхийн зар нийтлэх хүсэлт ирсэн.
Зөвлөхийн зар нийтлэх хүсэлт ирсэн.