Санхүүжих эх үүсвэр

Нийслэлийн төсөв

Салбар

Зураг төсөв боловсруулах ажил

Баримт бичиг хүлээн авах огноо

Төсөвт өртөг

22,500,000₮

Байршил

Улаанбаатар хотУлаанбаатар хот

Нээлт хийх огнооЗахиалагчид гэрээ хийх зөвлөмж хүргүүлсэн.
 • хураангуй жагсаалтыг үүсгэж зөвлөхийн зар байршуулав.
 • нээлт хийхэд нэг ч оролцогч санал ирүүлээгүй.
 • хураангуй жагсаалтыг нээхэд нэгч оролцогч санал ирүүлээгүй
 • Зөвлөх үйлчилгээний тухай зарлал буюу дэлгэрэнгүй жагсаалт үүсгэхээр дахин нийтлэв.
 • дэлгэрэнгүй жагсаалтыг авахад ТЭТҮ санал ирүүлсэн байна.
 • Нийслэлийн Засаг даргын А/623 дугаар захирамжаар хөрөнгө оруулалтыг баталж, худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах эрхийг Нийслэлийн Худалдана авах ажиллагааны газарт олгов.
 • Нийслэлийн Худалдана авах ажиллагааны газрын даргын А/100 дугаар тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулав.
 • Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газраас зураг төслийн ажлын даалгавар ирүүлсэн.
 • Дэлгэрэнгүй жагсаал бүрдүүлэх зорилгоор зөвлөхийн урилга нийтэлсэн.
 • Дэлгэрэнгүй жагсаал бүрдүүлэх зорилгоор зөвлөхийн урилга нийтэлсэн.
 • Үнэлгээ хийхэд ТЭТҮ ХХК нь шаардлагад үл нийцсэн тул татгалзаж гэрээ шууд байгуулах аргаар гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулахаар шийдвэрлэсэн.
 • 2019 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдрийн 02/2145 дугаартай албан бичгээр хураангуй жагсаалтад багтсан тухай зөвлөхийн тендерийн урилгыг Алтайн газрын хүч ХХК, Конар ХХК, Нутгийн босго ХХК-д хүргүүлсэн.
 • Тендерийн нээлтийг товлосон хугацаанд буюу 2019 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдрийн 10 цаг 30 минутад нээхэд уг тендерт нийт 2 компани тендер ирүүлсэн.
 • Тендерт нийт 2 компани техникийн санал ирүүлснээс Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.4 дэх хэсэгт заасны дагуу Конар ХХК нь шаардлагад нийцээгүй тул санхүүгийн саналыг нээлгүй буцаасан. Нийгмийн Даатгалын болон шүүхийн тодорхойлолт ирүүлээгүй.
 • Нутгийн босго ХХК-ний техникийн саналын оноо нь 76,5 байв
 • 2019 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдрийн 02/2267 дугаартай албан бичгээр санхүүгийн санал нээхээс татгалзсан тухай мэдэгдлийг дээрх зөвлөхөд хүргүүлсэн.
 • 2019 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдрийн 02/2267 дугаартай албан бичгээр санхүүгийн санал нээхээс татгалзсан тухай мэдэгдлийг дээрх зөвлөхөд хүргүүлсэн.
 • саналын нээлтийг товлосон хугацаанд буюу 2019 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдрийн 10 цаг 00 минутад нээж оролцогчдоор нээлтийн тэмдэглэлд гарын үсэг зуруулан баталгаажуулсан
 • саналын нээлтийг товлосон хугацаанд буюу 2019 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдрийн 10 цаг 00 минутад нээж оролцогчдоор нээлтийн тэмдэглэлд гарын үсэг зуруулан баталгаажуулсан
Тендерт оролцогчийн нэр Үнийн санал Тендерийн баталгаа Тендерийн баталгааны хугацаа
Нутгийн босго ХХК 32,508,108₮ 0₮ 20/01/07
Захиалагчид гэрээ хийх зөвлөмж хүргүүлсэн.
Захиалагчид гэрээ хийх зөвлөмж хүргүүлсэн.