Санхүүжих эх үүсвэр

Нийслэлийн төсөв

Салбар

Барилгын засвар

Баримт бичиг хүлээн авах огноо

Төсөвт өртөг

1,000,000,000₮

Байршил

Хан-Уул дүүрэг1 дүгээр хороо

Нээлт хийх огнооТендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.
  • Үнэлгээний хорооны тушаал байгуулагдсан
  • Хөрөнгийн захирамж батлагдсан
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.