Санхүүжих эх үүсвэр

Улсын төсөв

Салбар

Барилга байгууламж

Баримт бичиг хүлээн авах огноо

Төсөвт өртөг

2,500,000,000₮

Байршил

Баянзүрх дүүрэг8 дугаар хороо

Нээлт хийх огнооТендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.
 • НЗД-ын А/223 дугаар захирамжаар эрх шилжсэн.
 • Газрын даргын тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулагдсан.
 • Тендерийг зарласан.
 • Тендерийг нээхэд 4 оролцогч тендер ирүүлсэн.
 • Сангийн яамнаас тендер хүчинтэй байх хугацааг сунгасан.
 • Сангийн яамнаас тендер хүчинтэй байх хугацааг сунгасан тул оролцлогчдод мэдэгдэж, албан бичиг хүргүүлсэн.
 • Арвин бэлт ХХК, Төрөлхмөрөн ХХК сунгаж ирүүлсэн.
 • Шаардлагад нийцсэн тендер ирүүлсэн Арвин бэлт ХХК-д гэрээ байгуулах эрх олгосон.
 • Сангийн яаманд оролцогч Төрөлхмөрөн ХХК-иас гомдол гаргасан.
 • Дахин үнэлэх шийдвэр ирүүлсэн.
 • Тендерийн хүчинтэй байх хугацаанд багтаан дахин үнэлгээ хийж, гэрээ байгуулах эрх олгох, гэрээ байгуулах ажиллагааг хийх боломжгүй болсон тул тендер шалгаруулалтыг хүчингүй болгох үнэлгээний хорооны дүгнэлт гарсан.
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.