Санхүүжих эх үүсвэр

Нийслэлийн төсөв

Салбар

Барилга байгууламж

Баримт бичиг хүлээн авах огноо

2019-09-11 00:00

Төсөвт өртөг

100,000,000₮

Байршил

Сүхбаатар дүүрэг1 дүгээр хороо

Нээлт хийх огноо

2019-09-11 00:00


ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТАЛААРХ ЗАРЛАЛ

Огноо: 2019-08-21
         1. Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар нь Хөрсний усны ундаргыг тогтоох, хөрсний ус зайлуулах шугам сүлжээний хайгуул, судалгааны ажил -ийг хэрэгжүүлэх зорилгоор зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах гэж байгаа тул зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй этгээдийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна.

         2. Энэхүү зөвлөх үйлчилгээ нь НХААГ-19/145 дугаартай болно.

         3. Мэдүүлгээ ирүүлж буй зөвлөх нь уг үйлчилгээг гүйцэтгэх чадвартайг нотлох мэдээллийг / нийтлэл, ижил төрлийн ажлын туршлага, ажиллах боловсон хүчний чадвар, туршлагын талаарх мэдээлэл гэх мэт / ирүүлнэ. Чадварыг нэмэгдүүлж сайжруулах зорилгоор зөвлөхүүд түншлэлийн хэлбэрээр оролцож болно.
                    Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний эхээс хийсэн өнгөт хуулбар
3.2. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын тодорхойлолт
3.3. Харьяа дүүргийн Нийгмийн даатгалын хэлтсээс нийгмийн даатгалын шимтгэлийн өргүй тухай тодорхойлолт
3.4. Хугацаа хэтэрсэн зээл болон зээлийн хүүгийн өргүй тухай харилцагч банкны тодорхойлолтыг улсын бүртгэлийн гэрчилгээнд заасан банк тус бүрээс ирүүлнэ
3.5. Монгол Улсын, эсхүл үүсгэн байгуулагдсан улсын хуулийн дагуу татвар, хураамж, төлбөрөө тухайн тендер нээсэн өдрийн байдлаар бүрэн төлсөн байна. Татварын ерөнхий газрын www.e-tax.mta.mn сайтыг ашиглан цахим тодорхойлолтыг ирүүлэх ба ингэхдээ хуудсын доод хэсэгт байрлах тоо, тэмдэгт орсон 36 оронтой нууц дугаарыг гаргацтай байхаар ирүүлнэ. Тодорхойлолт нь тендер нээсэн өдрийн байдлаар хүчин төгөлдөр байна.
3.6. Ижил төстэй ажлыг хамгийн багадаа нэг удаа гүйцэтгэсэн байвал зохих хугацаа: Төсөвт өртгийн 30 хувиас багагүй үнийн дүнтэй зөвлөх үйчилгээ үзүүлсэн байна. Сүүлийн 2 жил /2017, 2018 он/ гүйцэтгэсэн ажлын гэрээ, актыг хавсаргана.
3.7. Голлох болон инженер техникийн ажилтнуудын дэлгэрэнгүй мэдээллийг ирүүлнэ.
3.8. Тусгай зөвшөөрлийн хуулбарыг өнгөт ирүүлнэ.
3.9. Зураг төсөл боловсруулах, судалгааны байгууллага нь:
Барилга хот байгуулалтын яамнаас олгодог:
1.3.5. Усны барилга байгууламжийн зураг төсөл болон түүнээс дээш эсвэл
ЗТ-2.2 Усны барилга байгууламжийн зураг төсөл болон түүнээс дээш эсвэл
ЗТ-3.2 Усны барилга байгууламжийн зураг төсөл болон түүнээс дээш эсвэл
ЗТ-4.2 Усны барилга байгууламжийн зураг төсөл болон түүнээс дээш эсвэл
ЗТ-5.2 Усны барилга байгууламжийн зураг төсөл болон түүнээс дээш
Эсвэл дээр зааснаас бусад эрх бүхий байгууллагаас олгосон хөрсний усны хайгуул судалгааны ажил хийх зөвлөх үйлчилгээний хүрээнд хамаарах тусгай зөвшөөрөлтэй байж болно.

Чадварыг нэмэгдүүлж сайжруулах зорилгоор зөвлөхүүд түншлэлийн хэлбэрээр оролцож болно.

         4. Сонирхсон этгээд нэмэлт мэдээллийг 2019-08-21-ний 11:00:00 цагаас 2019-08-30-ний 09:00:00 цагийн хооронд авч болох бөгөөд мэдүүлгээ дор дурдсан хаягаар 2019-09-04 -ний 11:00:00 цагийн дотор ирүүлнэ үү.

4. Сонирхсон этгээд нэмэлт мэдээллийг 2019 оны 08 дугаар сарын 30-ны өдрийн 09:00 цаг хүртэл авч болох бөгөөд Цахим Худалдан авах систем (www.tender.gov.mn)-ээр мэдүүлгээ 2019 оны 09 дүгээр сарын 03-ны өдрийн 11:00 цагийн дотор ирүүлнэ үү.

Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 4 дүгээр хороо, Багатойруу-15,
Нийслэлийн Засаг захиргааны 4 дүгээр байр, 10 дугаар давхар,
Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар,
Утас: 75757807
  • Нийслэлийн Засаг даргын А/495 дугаар захирамжаар хөрөнгө оруулалтыг баталж, худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулахыг Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газарт эрх олгосон.
  • Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газрын даргын А/87 дугаар тушаалаар үнэлгээний хороог байгуулсан.
  • Нийслэлийн Хот байгуулалтын газраас судалгааны ажлын зураг төслийг боловсруулах даалгавар ирүүлсэн.
  • Үнэлгээний хороо хуралдаж зөвлөх үйлчилгээний зарлал нийтлэхээр шийдвэрлэв.
  • нээхэд нэг ч оролцогч санал ирүүлээгүй учир дахин зарлахаар шийдвэрлэсэн.
  • Зөвлөх үйлчилгээний зарлал нийтэлсэн.
  • нээхэд ХЗТ авто зам санал ирүүлсэн.
  • нээхэд ХЗТ авто зам санал ирүүлсэн.
  • Хураангуй жагсаалтанд Усны эрчим, ХЗТ авто зам, Гидро дизайн иноваци, Газарзүй гео экологийн хүрээлэн зэрэг газруудад оруулахаар санал хүргүүлсэн.
  • хураангуй жагсаалт нээхэд нэгч оролцогч санал ирүүлээгүй.
Тендерт оролцогчийн нэр Үнийн санал Тендерийн баталгаа Тендерийн баталгааны хугацаа
"Усны эрчим"ХХК 0₮ 0₮ 19/11/06
Дэлгэрэнгүй жагсаалт авж байгаа.
Дэлгэрэнгүй жагсаалт авж байгаа.
Дэлгэрэнгүй жагсаалт авж байгаа.