Санхүүжих эх үүсвэр

Нийслэлийн төсөв

Салбар

Барилга байгууламж

Баримт бичиг хүлээн авах огноо

2019-09-11 00:00

Төсөвт өртөг

100,000,000₮

Байршил

Сүхбаатар дүүрэг1 дүгээр хороо

Нээлт хийх огноо

2019-09-11 00:00


Гэрээ хийгдсэн.
 • Нийслэлийн Засаг даргын А/495 дугаар захирамжаар хөрөнгө оруулалтыг баталж, худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулахыг Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газарт эрх олгосон.
 • Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газрын даргын А/87 дугаар тушаалаар үнэлгээний хороог байгуулсан.
 • Нийслэлийн Хот байгуулалтын газраас судалгааны ажлын зураг төслийг боловсруулах даалгавар ирүүлсэн.
 • Үнэлгээний хороо хуралдаж зөвлөх үйлчилгээний зарлал нийтлэхээр шийдвэрлэв.
 • нээхэд нэг ч оролцогч санал ирүүлээгүй учир дахин зарлахаар шийдвэрлэсэн.
 • Зөвлөх үйлчилгээний зарлал нийтэлсэн.
 • нээхэд ХЗТ авто зам санал ирүүлсэн.
 • нээхэд ХЗТ авто зам санал ирүүлсэн.
 • Хураангуй жагсаалтанд Усны эрчим, ХЗТ авто зам, Гидро дизайн иноваци, Газарзүй гео экологийн хүрээлэн зэрэг газруудад оруулахаар санал хүргүүлсэн.
 • хураангуй жагсаалт нээхэд нэгч оролцогч санал ирүүлээгүй.
 • 2019 оны 09 дүгээр сарын 17-ны өдрийн 02/1550 дугаартай албан бичгээр хураангуй жагсаалтад багтсан тухай зөвлөхийн тендерийн урилгыг ХЗТ автозамХХК, Усны эрчим ХХК, Газарзүй, гео-экологийн хүрээлэн, Гидродизайн ИнновациХХК-д хүргүүлсэн
 • Тендерийн нээлтийг товлосон хугацаанд буюу 2019 оны 10 дугаар сарын 21-ний өдрийн 10 цаг 30 минутад нээхэд уг тендерт нийт 1 компани тендер ирүүлсэн.
 • 2019 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдрийн албан бичгээр санхүүгийн саналыг нээх урилгыг хүргүүлсэн.
 • санхүүгийн саналын нээлтийг товлосон хугацаанд буюу 2019 оны 11 дүгээр сарын 18-ны өдрийн 11 цаг 00 минутад нээж оролцогчдоор нээлтийн тэмдэглэлд гарын үсэг зуруулан баталгаажуулсан
 • Үнэлгээний хороо хуралдаж Усны эрчим ХХК-г шалгаруулсан.
Тендерт оролцогчийн нэр Үнийн санал Тендерийн баталгаа Тендерийн баталгааны хугацаа
"Усны эрчим"ХХК 99,576,400₮ 0₮ 20/01/07
Тендерт оролцогчийн нэр Үнийн санал Шалгарсан эсэх Тайлбар
99,576,400₮ шалгарсан
Гэрээ хийгдсэн.
Гэрээ хийгдсэн.