Санхүүжих эх үүсвэр

Орон нутгийн хөгжлийн сан

Салбар

Бусад

Баримт бичиг хүлээн авах огноо

Төсөвт өртөг

30,000,000₮

Байршил

Сонгинохайрхан дүүрэг13 дугаар хороо

Нээлт хийх огнооТендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.
  • Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны 09 дүгээр сарын 30-ны өдрийн А/1008 захирамжаар эрх шилжиж ирсэн.
  • НХААГ даргын 2019 оны 10 дугаар сарын 04-ний өдрийн А/146 дугаар тушаалаар үнэлгээний хорооны тушаал гарсан
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.
Файлын нэр Файлын төрөл
haritsuulalt TBB - 1
ажлын даалгавар