Санхүүжих эх үүсвэр

Улсын төсөв

Салбар

Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл

Баримт бичиг хүлээн авах огноо

Төсөвт өртөг

9,286,306,493₮

Байршил

Улаанбаатар хотУлаанбаатар хот

Нээлт хийх огнооШууд гэрээ хийх.
 • Үнэлгээний хороо байгуулагдсан.
 • Техникийн тодорхойлолт НЭМГ-аас ирүүлсэн.
 • Үнэлгээний хороо хуралдсан.
 • Тендерийг нээлттэй зарласан.
 • Нээлт хийнэ. Материал хүлээн авч байна.
 • Нээсэн ба нэг оролцогч тендерийн материал ирүүлсэн.
 • Үнэлгээний хороо хуралдсан.
 • Шаардлагад нийцсэн нэг ч тендер ирүүлээгүй тул бүх тендерээс татгалзсан.
 • Дахин зарласан.
 • Нээсэн ба нэг оролцогч тендерийн материал ирүүлсэн. Үнэлгээ хийгдэж байна.
 • Шаардлагад нийцсэн нэг ч тендер ирүүлээгүй тул бүх тендерээс татгалзсан.
Шууд гэрээ хийх.
Шууд гэрээ хийх.
Шууд гэрээ хийх.