Санхүүжих эх үүсвэр

Улсын төсөв

Салбар

Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл

Баримт бичиг хүлээн авах огноо

Төсөвт өртөг

9,286,306,493₮

Байршил

Улаанбаатар хотУлаанбаатар хот

Нээлт хийх огнооШууд гэрээ хийх.
  • Техникийн тодорхойлолт НЭМГ-аас ирүүлсэн.
  • Үнэлгээний хороо байгуулагдсан.
  • Үнэлгээний хороо хуралдсан.
  • Тендерийг нээлттэй зарласан.
  • Нээлт хийнэ. Материал хүлээн авч байна.
  • Нээлт хийхэд 2 оролцогч материал ирүүлсэн. Үнэлгээ хийгдэж байна.
  • Тендерт оролцогчдод шалгараагүй мэдэгдэл хүргүүлсэн.
  • Тендерийг зарласан. 2020 оны 04 дүгээр сарын 20-нд нээнэ.
  • ээлт хийхэд 1 оролцогч материал ирүүлсэн. Үнэлгээ хийгдэж байна.
  • Шаардлагад нийцсэн нэг ч тендер ирүүлээгүй тул бүх тендерээс татгалзсан.
Шууд гэрээ хийх.
Шууд гэрээ хийх.
Шууд гэрээ хийх.