Санхүүжих эх үүсвэр

Нийслэлийн төсөв

Салбар

Барилга байгууламж

Баримт бичиг хүлээн авах огноо

Төсөвт өртөг

15,000,000₮

Байршил

Улаанбаатар хотУлаанбаатар хот

Нээлт хийх огнооТендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.
  • А/51 захирамжаар батлагдсан
  • А/08 үнэлгээний хорооны тушаал байгуулагдсан.
  • 2020 оны 02 дугаар сарын 14-ний өдөр зарлаад, 2020 оны 03 дугаар сарын 16-ны өдөр нээнэ.
  • 2020 онй 03 дугаар сарын 16-ны өдөр нээсэн боловч нэг ч тендер ирээгүй.
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.